andrejsala.lv
Attīstība

 

2009. gada 31. martā Rīgas dome apstiprināja Andrejsalas detālplānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošos noteikumus, kas ļauj praktiski sākt Andrejsalas attīstības projekta (36 ha, skat. ortofotogrāfiju) īstenošanu. Detālplānojums nosaka Andrejsalas apbūves veidošanas principus un noteikumus, un to pēc Andrejsalas attīstītājas SIA Jaunrīgas attīstības uzņēmums ierosinājuma izstrādāja SIA Grupa 93 sadarbībā ar SIA Arhitektūras birojs Forma.

 

Andrejsala ir viena no daudzsološākajām un potenciāli skaistākajām Rīgas attīstības teritorijām, kas nākotnē papildinās Rīgas vēsturiskā centra telpisko, publiskās ārtelpas un transporta struktūru, kļūstot par nozīmīgu darījumu, dzīvojamo, tūrisma un izklaides vietu. Atbilstīgi attīstības vīzijai Andrejsala pakāpeniski tiks pārveidota par estētiski pārdomātu un daudzfunkcionālu pilsētvidi ar augstas kvalitātes arhitektūru. Īpaša uzmanība projektā ir pievērsta vides kvalitātes veidošanai un uzturēšanai, kā arī laikmetīgās mākslas un kultūras vērtību iedzīvināšanai.

 

Telpiskās attīstības mērķis ir nodrošināt Andrejsalas apbūves organisku sasaisti ar blakus esošajām teritorijām – Rīgas vēsturiskā centra kvartāliem, Vecrīgu, Andrejostu, Viesturdārza apkaimi, Eksporta un Pētersalas ielu. Gar Eksporta ielu veidosies attīstības mugurkauls – intensīva kvartālu rakstura apbūve ar jauktām funkcijām (pamatā – darījumi, tirdzniecība un pakalpojumi), viesnīcu u.c. Savukārt Daugavas virzienā, iekļaujot vēsturisko industriālo apbūvi un ceļu struktūru, apbūves intensitāte samazināsies un pilsētbūvnieciskie akcenti mijkārtosies ar 4–6 stāvu ēkām un plašām publiskām ārtelpām, ko apvienos krastmalas promenāde. Funkciju dažādība un pārdomāts sadalījums – dzīvojamās un sabiedriskās funkcijas, īpaši izglītības, kultūras un rekreācijas iestādes, nodrošinās dinamiskas un atraktīvas vides veidošanos.

 

Jaunās Rīgas pilsētas centra daļas Andrejsalas attīstības praktiskie risinājumi tiek plānoti atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, kā arī analizējot un iekļaujot ārvalstu prakses labākos piemērus. Ilgtspējīga attīstība nozīmē līdzsvaru starp sociālajiem, vides un ekonomiskajiem attīstības faktoriem gan teritorijā kopumā, gan to veidojošajos objektos atsevišķi, ņemot vērā ilgtermiņa un īstermiņa vajadzības. Teritorijas reģenerācijas procesā tiks īstenoti novatoriski arhitektoniskie un inženiertehniskie risinājumi, videi draudzīgā veidā risināti transporta, enerģijas un teritorijas apsaimniekošanas jautājumi.

 

Andrejsalas izbūve iecerēta pakāpeniski – vairākās kārtās aptuveni 15 gadu laikposmā. Vienlaikus ar modernu ēku būvniecību teritorijas pārveides pirmajās kārtās notiks vēsturisko ēku atjaunošana un to piemērošana jaunām funkcijām. Andrejsalā ir vairāki kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti – Andrejsalas spēkstacijas komplekss, dzelzceļa stacija Rīga-Krasta, vecais graudu elevators un bijušā siļķu brāķa administrācijas ēka. Šīs ēkas paredzēts saglabāt un integrēt jaunajā apbūves struktūrā, lai veidotu atraktīvu un unikālu jaunās pilsētas daļas raksturu un pasvītrotu vēsturisko saikni ar ostas darbību.

 

2008. gada vasarā notika arhitektu plenērs, kurā seši arhitektu biroji (NRJA, Nams, Forma, Didrihsons arhitekti, Arhitektes Lienes Griezītes studija un Mark) modelēja vecā graudu elevatora ēkas attīstības iespējas. Priekšlikumu un ideju daudzveidība apliecināja, ka pastāv vairāki šī kultūrvēsturiskā objekta attīstības virzieni un rekonstrukcijas varianti, kas ļautu vecajam elevatoram kļūt par vienu no enkura objektiem Andrejsalā.

 

Andrejsala iecerēta arī kā jaunrades un radošo industriju mājvieta, kur viens no aktivitāšu epicentriem būs bijušās spēkstacijas ēka ar izstāžu zālēm, mākslinieku rezidencēm, bērnu aktivitāšu centru, bibliotēkām, izglītības centriem un grāmatu veikaliem. Radošo industriju aktivitātes būs Andrejsalas atšķirības zīme, kas ne vien veicinās teritorijas attīstību, bet veidos jaunu kultūrvidi Rīgas pilsētā. Jau tagad Andrejsala ir kļuvusi par radošo puduri, kas vieno dažādu nozaru profesionāļus audio un vizuālās mākslas, arhitektūras, informāciju tehnoloģiju, dizaina un citās jomās.

 

Nākamie attīstības soļi būs būvniecības ieceru izstrāde kvartāliem un kompleksām apbūves teritorijām. Paralēli noritēs arī Daugavas krastmalas labiekārtošana, Andrejostas ielas rekonstrukcija un infrastruktūras objektu izbūve, publiskās ārtelpas objektu un ēku projektēšana. Teritorijas attīstītāja SIA Jaunrīgas attīstības uzņēmums rīkos arī arhitektūras konkursus un veiks apbūves priekšlikumu publisko apspriešanu.

 
 
 
 
 
 
 
Uz augšu   |   Izdrukāt